Kiribati

Kiribati flag

Kam na bane ni mauri ara utu mai Kiribati,

Karaki nakomai nakon Nurture Me home based Childcare (Kawarakiia ao reireiakinakin ami ataei iaan mwengaia). A mwaiti utu ni Kiribati ae ti teimatoa ni mwamwakuri ma ngaia, ai ngaia ae e kan karababa ana kakao Nurture Me nakoimi ma ami utu. Ti kawariia utu iaon Auckland n ikotaki ma Warkworth.

Ngkana iai am ataei ae mena ana ririki ni maiu imarenan 0-5 ao e tararuaaki nte auti/mwengam iroun tibuna, raoraom, am aunty, ke te nanny (educator), ngkana iai ao kam kona n karekea buokami man ara service ae e aki kaboaki.

Kamwa taiaoka n reitaki/email nakon ara website ngkana iai nanomi ni kan Karin/enroll.

Ngkana koa tia n Karin n ana service Nurture Me, ao iai ara tia reirei ae ea tia n reke ana beebwa ibukiia ataei aika a uarereke ae ena kawara am educator ma am ataei ni katoa namwakaina. Kawarakin am ataei ni katoa namwakaina bon teuana mai ibuakon ara waaki ae e nang kakawaki. Bon tabera uotakin ara resources ke ara bwai n reirei ao n takakaro ibukin katakakaroan am ataei. Tina teimatoa n boutokaiko.

Kiribati baby Kiribati kids Boy waterplay

Ti kona n katauraoa ke ni karaoa;

  • Te neweaba
  • Te reirei ibukin te tibu, te rao, ke te aunty (ami educator)
  • Kawarakin ami ataei ni katoa namwakaina iroun ana tia reirei
  • Te Anganano/buoka (tem wane) ni katoa namwakaina nakon utu
  • Kaitiboakiia ami educator ao katakakaroakiia ami ataei

Kamwa taiaoka n reitaki nakoira n ara website ngkana iai riki ami kan ota ke ngkana iai nanomi ni kan Karin n ana service Nurture Me. E teimatoa nanon Nurture Me home based Childcare n butimwaiko ma am utu.